Wetterskipsfraksje kritisch over Noordelijk Belastingkantoor en gaswinning

Door Wetterskip Fryslân op 9 augustus 2019

De eerste maanden zitten erop in het nieuwe Algemeen Bestuur en de nieuwe fractie. In onze vorige bijdrage heeft u kunnen lezen hoe de vorming van een nieuw dagelijks bestuur is verlopen en wat wij daarvan vonden. Ook een nieuw Algemeen Bestuur moet zijn draai vinden. Veel meer dan in de vorige periode werken wij als oppositie samen. Zo hebben wij gezamenlijk Henk Mulder gekandideerd voor de vertrouwenscommissie voor de zoektocht naar een nieuwe dijkgraaf (of -gravin natuurlijk; al is dat geen formele titel voor die functie). Als nieuw- en oud-waterschapsbestuurder, wethouder en gemeentesecretaris heeft Henk veel gezag.

We hebben vaste en flexibele momenten voor onze fractievergadering. Voorafgaand aan de commissievergadering komen we op dinsdag (dit jaar nog op 24/9, 29/10, 26/11 en reservedatum 10/12) van 19.30 tot 21.30 uur in het waterschapskantoor bijeen. Natuurlijk zijn partijgenoten daarbij van harte welkom. Wel even van tevoren bellen, want het kantoor is verder leeg en de deuren gesloten. Wanneer er politiek gedoe is, gekrakeel, de vlam in de pan, dan zullen wij op de vrijdagochtend voorafgaand aan het Algemeen Bestuur nog een korte vergadering houden. Eerste opvolger Remco Admiraal volgt de fractie op afstand. Rolf van Straten leest mee met de stukken en doet meestal mee aan de vergadering. Gewestelijk bestuurslid Siepie Hylkema volgt ons en de Statenfractie en moet daarom weleens schipperen.

Het blijft modderen bij Noordelijk Belastingkantoor (NBK)

Destijds hebben wij tegen de vorming van het NBK gestemd. Niet omdat wij tegen verdere samenwerking zijn op het terrein van belastinginning, maar omdat het businessplan nog lang niet voldragen was. Helaas hebben wij op alle punten van kritiek gelijk gekregen en zitten we nu met de situatie dat de belastingbetaler straks meer belasting moet gaan betalen om die belasting op een ordentelijke manier te kunnen innen. En dat terwijl de hele exercitie was bedoeld om juist met minder kosten van die inning toe te kunnen.

Als Algemeen Bestuur kun je niets anders doen dan je bestuur achter de vodden aan zitten om de troep netjes op te ruimen. Na de toezegging dat wij alle rapporten en analyses zouden krijgen, kregen wij daags voor het zomerreces een brief waarin die toezegging was veranderd in een bestuurlijke samenvatting van die stukken. Daarom (zucht…) maar wéér vragen gesteld. Schriftelijke deze keer, want als een bestuur na haar eigen behandeling samenvattingen van rapporten gaat schrijven, staan daar kennelijk dingen in die wij niet mogen weten.

Gaswinning

Met dank aan de alertheid van de noordelijke omroepen hebben wij ook vragen gesteld over de gaswinning. Die omroepen waren namelijk zo slim om de winningsplannen voor de kleine gasvelden naast de verslagen van NAM en Vermilion te leggen, waarin de cijfers staan over wat daadwerkelijk is gewonnen. Dat blijkt veel en veel meer te zijn.

Onze Henk Nijboer heeft daar in de Tweede Kamer vragen over gesteld aan minister Wiebes. Wij hebben dat aan ons Dagelijks Bestuur gedaan. Waterschappen mogen een zienswijze geven aan de Minister over de gevolgen van de winning. Dat doen zij door te beoordelen wat de gevolgen kunnen zijn voor het watersysteem gebaseerd op (jawel) die winningsplannen. Maar wat de gevolgen zijn, wanneer er veel meer uit de grond wordt gehaald is niet onderzocht. En dat willen wij natuurlijk wel graag weten.

En natuurlijk de Veenweide

Met het landelijk Wateroverleg van de PvdA hebben we onlangs een bezoek gebracht aan het Veenweide Innovatie Centrum in Zegveld en zijn daar door wetenschappers en boeren bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in het veenweidedossier. Binnenkort praten we verder met onze PvdA-collega’s uit de waterschappen met veenweidegebieden. Het punt is actueler dan ooit, nu er ook landelijke middelen komen om de CO₂-uitstoot te verminderen. In Fryslân verwachten wij dit najaar de maatschappelijke kosten/batenanalyse van de provincie, die helderheid moet geven over de beste aanpak. Met ideeën, oplossingen en ervaringen van collega’s in den lande kunnen wij alleen maar ons voordeel doen.

Tot slot

Inmiddels zit de vakantieperiode er voor de meeste mensen bijna weer op. Straks stropen wij onze mouwen op en gaan weer aan de slag voor droge voeten, schoon en voldoende water. Te beginnen met de uitwerking van het coalitieprogramma in concrete acties. We hopen daarin vooral bij te kunnen sturen, want de plannen om de belastingen fors te verhogen (gemiddeld met 10% in 2020) en daarvoor minder te gaan doen vragen om een tegengeluid.

Woordvoerder

Woordvoerder


Henni van Asten

Fractievoorzitter
Wetterskip Fryslân

Telefoon: 06 – 40 15 28 41
E-mail: hvanasten@wetterskipfryslan.nl

Stuur mij een bericht