Door In het nieuws op 30 maart 2017

Izerflechters Sintrale As krije jild

OMROP FRYSLAN — De provinsje giet der fan út dat de ûnderbetelle izerflechters fan de Sintrale As yn maaie harren jild krije. Dat sei deputearre Schrier fan ‘e moarn nei fragen fan de PvdA. Yn maaie is it neier ûndersyk fan de oannimmers klear. De PvdA fynt maaie te let. De partij wol dat de boufakkers earder harren beleanning krije.

Deputearre Schier fynt maaie wol akseptabel. Hy seit dat der in balâns tusken ‘snelheid en zorgvuldigheid’ wêze moat. Neffens Schrier wurdt de beleanning fan 62 izerflechters neier ûndersocht.

Sy soene by it wurk oan de Sintrale As ûnderbetelle wêze.

////

IJzervlechters Centrale As krijgen geld

De provincie gaat er vanuit dat de onderbetaalde ijzervlechters van de Centrale As in mei hun geld krijgen. Dat zei gedeputeerde Michiel Schrier woensdagochtend na vragen van de PvdA. In mei is het onderzoek van de aannemers klaar. De PvdA vindt mei te laat. De partij wil dat de bouwvakkers eerder hun beloning krijgen.

Gedeputeerde Schier vindt mei wel akseptabel. Hij zegt dat er een balans tussen ‘snelheid en zorgvuldigheid’ moet zijn. Volgens Schrier wordt de beloning van 62 ijzervlechters nader onderzocht.

Ze zouden bij het werk aan de Centrale As onderbetaald zijn.