Gewestelijke voorjaarsvergadering 2019

Door Gewestelijk bestuur op 7 mei 2019

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gewestelijke vergadering van de PvdA Fryslân op vrijdag 17 mei 2019, aanvang 20.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in café It Houtsje, Oude Koemarkt 6 te Heerenveen. Gekozen is voor een korte zakelijke vergadering met aansluitend een campagnefeestje en een pubquiz.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Verslag gewestelijke najaarsvergadering PvdA Fryslân d.d. 15 december 2018 (download)

3. Financieel jaarverslag 2018

4. Verslag kascommissie (mondelinge toelichting)
– Joop van der Berg
– Jan van der Schaaf

5. Verkiezing leden kascommissie
– Jan van der Schaaf
– Remco van Maurik
– Reserve kandidaat

6. Bestuursverkiezing
– Henk Hoen in de functie van vicevoorzitter is aftredend en niet herkiesbaar
– Trees Flapper in de functie van penningmeester treedt tussentijds af
– Siepie Hylkema in de functie van lid is aftredend en herkiesbaar
– Joukje van Roeden – Hoekstra in de functie van secretaris is aftredend en herkiesbaar

Kandidaten (kandidaten stellen zich voor)
– Arie van Barneveld in de functie van lid
– Jan van der Meulen in de functie van lid
– Teunis van der Veen in de functie van penningmeester

Tot en met vrijdag 17 mei a.s. 19:00 uur kunnen kandidaten en tegenkandidaten zich melden voor de verschillende posities.

7. Jaarverslag 2018 PvdA Steatefraksje (download)

8. Jaarverslag 2018 PvdA Wetterskipsfraksje (download)

9. Rondvraag

10. Sluiting

Aansluitend campagnefeestje met pubquiz