Door Wetterskip Fryslân op 7 november 2016

De toekomst

Als voorbereiding op de begroting stellen we jaarlijks het meerjarenperspectief vast. Voorafgaand hieraan hebben we in het Algemeen Bestuur drie avonden gediscussieerd over de toekomst, omdat als gevolg van de klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling steeds meer investeringen in ons watersysteem noodzakelijk zijn. Het meest in het oog springende is het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarin Rijk en Waterschappen samenwerken aan onze veiligheid. Ging het programma voorheen alleen over de hoogte van de dijken, nu gaat het ook om de risico’s en de gevolgen van overstromingen: kun je nog weg komen? wat zijn de risico’s voor belangrijke infrastructuur als wegen, elektriciteit- en drinkwatervoorziening?

Wanneer je wilt weten of je in een risicogebied woont en hoe hoog het water zou kunnen komen, wanneer het mis gaat: op de website overstroomik.nl kun je je postcode invoeren en zien wat bij extreme situaties de waterhoogte in je buurt wordt en wat je dan moet doen. Er zijn verschillende opvattingen bij de partijen in het Wetterskip over de toekomst. Moeten we pas op de plaats maken om zo de tarieven zoveel mogelijk te beperken, of moeten we slim innoveren? In ons verkiezingsprogramma kiezen we terecht voor het laatste. Daarbij gaat de kost vaak voor de baat uit.

Ameland
Onlangs bezocht het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân Ameland. Daar werden we bijgepraat over het grootste project van het Wetterskip ooit: de dijkversterking en – verbetering. Deze moet het eiland en haar inwoners de komende 50 jaar beschermen tegen de hoogste golven en de zwaarste stormen. Voor die klus moest 800.000 ton aan materiaal (zand, stenen etc.) naar het eiland worden gebracht. Dat zijn hoeveelheden waarvan je je nauwelijks een voorstelling kunt maken.

Als fractie willen we altijd graag horen dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij dergelijke projecten worden betrokken en dat juist zo’n groot en in het oog springend project een bijdrage kan leveren aan het waterbewustzijn van de burger die zijn veiligheid als iets vanzelfsprekends beschouwt. Dat daar steeds meer voor gedaan moet worden is een feit dat niet genoeg onder de aandacht kan worden gebracht. Op Ameland gebeurt dat bijvoorbeeld door een fietsroute met als thema ‘Droge voeten’. Op 1 oktober 2017 is de zeedijk klaar.

Innovatie
Klaar zijn voor de toekomst betekent in onze ogen dat je niet alleen de dijken verhoogt en water een uitgangspunt laat zijn in de ruimtelijke ordening; we moeten ook blijven innoveren. Ook Wetterskip Fryslân moet bijdragen aan een toekomst waarin we steeds minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, zoveel mogelijk hergebruiken, schoon ondernemen en zorgen voor landschap en ecologie. Kortom: onze kinderen en kleinkinderen moeten ook nog goed kunnen leven.

Daarom is het mooi dat het verbouwde kantoor van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden nagenoeg energieneutraal is. Zo ligt het dak ligt vol zonnepanelen en er wordt gebruik gemaakt van een bodemwarmtewisselaar. Hoewel in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat regenwater niet in het riool hoort, maken we graag een uitzondering voor het ons eigen gebouw. Daar worden de toiletten namelijk doorgespoeld met regenwater.

Wat ons betreft gaat Wetterskip Fryslân door op de weg van innovatie. Juist door slimme technieken en onorthodoxe oplossingen kunnen we grondstoffen terugwinnen uit afvalwater, rijden we in Fryslân op een fietspad waarin cellulose uit gebruikt wc-papier is verwerkt en worden steeds meer gebouwen verwarmd door hergebruik.
Een ander mooi voorbeeld is: ‘Operatie Steenbreek’. Door meer groen in bebouwd gebied te realiseren kun je clusterbuien beter de baas. Dat scheelt ondergelopen straten en kelders en leidt ook nog eens een keer tot een prettige en gezonde leefomgeving.

Waterkwaliteit
In juli ging de eerste onderwater-drone te water vlakbij het gebouw van Wetsus. Deze drones gaan een belangrijke rol spelen in het onderzoek naar de waterkwaliteit. Wat betreft de waterkwaliteit zijn we nog lang niet op het gewenste niveau. In onze agrarische provincie zijn het vooral de verontreinigingen van de boerenerven en uitspoelende gewasbeschermingsmiddelen, die het oppervlaktewater verontreinigen. Onlangs is het project Erfafspoeling bij een bedrijf in Oosterwolde van start gegaan. Een goede – maar ook slechts een – eerste stap. Er zal nog heel veel moeten gebeuren voor wij in 2027 aan de doelen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW) voldoen.

Henni van Asten