Door In het nieuws op 28 februari 2017

Lêste wurkdei Lutz Jacobi yn Twadde Keamer

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — It sil in stik rêstiger wurde yn Den Haag. Tongersdei is it nammentlik de lêste wurkdei fan Lutz Jacobi as lid fan de Twadde Keamer. Sûnt 2006 hat se dêr de Fryske belangen ferdigene, stimde se as iennige PvdA’er tsjin de JSF en koe de natuer op har ynteresse rekkenje. Reden genôch foar ferslachjouwer Miranda Werkman om noch ien kear mei Lutz mei te gean nei Den Haag.

Laatste werkdag Lutz Jacobi in Tweede Kamer

Minder reuring in Den Haag, nu Lutz Jacobi naar werkzaamheden in de Tweede Kamer neerlegt. Na de verkiezingen komt ze niet meer terug in de Kamer. Donderdag is de laatste werkdag van de Friezin. Sinds 2006 kwam Jacobi op voor de Friese belangen. Als enige PvdA’er stemde ze tegen de komst van gevechtsvliegtuig JSF. En de natuur kon ook altijd op haar warme belangstelling rekenen. Miranda Werkman van Omrop Fryslân ging voor de laatste keer samen met Lutz naar Den Haag.