Door Gewestelijk bestuur op 5 april 2017

Gewestelijke voorjaarsvergadering in Burgum

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de gewestelijke voorjaarsvergadering op zaterdag 8 april, aanvang 10.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in het zalencentrum De Pleats, Schoolstraat 82 te Burgum. Na het zakelijke deel wordt op interactieve wijze terug gekeken op de verkiezingsuitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart en afgesloten met een analyse van Foppe de Haan.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag gewestelijke najaarsvergadering d.d. 28 november 2016 (download vergaderstuk)
 3. Financieel jaarverslag 2016 (download vergaderstuk)
 4. Verslag kascommissie (mondelinge toelichting): Mark de Lange en Fimke Hijlkema
 5. Verkiezing leden kascommissie: Fimke Hijlkema, Joop v.d. Berg en reserve kandidaat
 6. Bestuursverkiezing: huidige bestuursleden
  – Henk Korthof in de functie van voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar
  – Jan de Jong in de functie van penningmeester is aftredend en niet herkiesbaar
  – Trees Flapper in de functie van lid is aftredend en herkiesbaar
 7. Bestuursverkiezing: kandidaten stellen zich voor
  – Hans Konst in de functie van voorzitter
  – Theo Douma in de functie van lid
  – Erik Boersma in de functie van lid
  Op dit moment is er nog één vacature. Tot en met zaterdag 8 april 9:00 uur kunnen kandidaten en tegenkandidaten zich melden voor de verschillende posities.
 8. Jaarverslag Steatefraksje 2016 (download vergaderstuk)
 9. Jaarverslag Wetterskipsfraksje 2016 (download vergaderstuk)
 10. Rondvraag

Uiterlijk 10.45 uur aanvang interactieve deel onder leiding van Henni van Asten en Remco van Maurik.