ANBI / erkend leerbedrijf

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Hier volgt de informatie die aldus artikel 1a lid 7 Uitvoeringsregeling AWR gepubliceerd wordt.

1. Naam van de instelling
Stichting Fractieassistentie PvdA Fryslân ook bekend als PvdA Steatefraksje.

2. RSIN-nummer
RSIN-nummer: 63.57.520
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41002651.

3. Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer of e-mailadres
Postadres: PvdA Steatefraksje, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Bezoekadres: PvdA Steatefraksje, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Telefoon: 058-2925799
E-mailadres: pvda@fryslan.frl

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de ANBI
De PvdA Steatefraksje heeft als doel, missie en bestaansreden zoveel mogelijk van haar plannen uit het verkiezingsprogramma uitgevoerd te krijgen.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Zie het verkiezingsprogramma en standpunten.

6. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuurders
De Steatefraksje kiest uit haar midden een fractiebestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De werkzaamheden die uit de functies voortvloeien worden onbezoldigd uitgevoerd.

7. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit(en)
Bekijk voor actualiteiten de website.

8. Balans en de staat van baten en lasten, met toelichting
De verantwoording van de financiën wordt gegeven in de fractievergadering. De gedoneerde gelden worden gestort in de verkiezingskas van het gewestelijk bestuur (i.e., Gewest PvdA Fryslân). Voor de balans en/of staat van baten en lasten neemt u contact op met het gewestelijk bestuur.

Erkend leerbedrijf

De PvdA Steatefraksje is een erkend leerbedrijf. De afgelopen jaren hebben diverse mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding succesvol afgerond op het fractiebureau van de PvdA Steatefraksje.