21 november 2023

Yn memoriam Frans Steijvers | In memoriam Frans Steijvers

FR: Frans Steijvers, op 12 novimber yn ‘e âldens fan tachtich jier yn Drachten ferstoarn, wie in markante fertsjintwurdiger fan de PvdA. Koart nei de ferkiezingen yn 1978 waard hij lid fan Provinsjale Steaten as opfolger van Heine Keuning, de âld-fraksjefoarsitter dy’t ‘as Twadde Keamerlid nei Den Haach roppen waard. Frans, topamtner yn Smellingerlân, waard sjoen as in ambisjeuze fertsjintwurdiger fan de rjochterflank. Syn ferkiezing yn 1989 as deputearre foar miljeu en wettersteat, opfolger fan Klaas Dankert, lei net fuortdaliks foar de hân. Der moast in pear kear stimd wurde, foardat hy de foarkar krige boppe twa oare kandidaten. It beliedsterrein miljeu wie yn dy tiid in minefjild, dêr’t Frans handich mei omgong. Nei it ôfskie fan syn kollega Cok van der Horst yn 1992 krige hy de portefulje ekonomy der by. Hij leaude yn de ekonomyske ûntwikkeling fan Fryslân, stie oan ‘e widze fan it megapark bij it Hearrenfean, mar de spanning tusken ekonomy en miljeu makke it der foar him net makliker op. Hij koe him bot opwine as hy it idee krige dat hy de tsjinslaggen opheine moast en Kommissaris fan de Keninginne Hans Wiegel mei syn suksessen op ‘e rin gie. Rasbestjoerder Frans waard yn 1995 waarnimmend boargemaster fan Dantumadeel en dêrnei gemeentesikretaris en direkteur Stedsûntwikkeling yn Ljouwert.

NL: Frans Steijvers, op 12 november op tachtigjarige leeftijd in Drachten overleden, was een markante vertegenwoordiger van de PvdA. Kort na de verkiezingen in 1978 werd hij lid van Provinciale Staten als opvolger van Heine Keuning, die jarenlang de fractie had geleid en nu als Tweede Kamerlid naar Den Haag werd geroepen. Frans, topambtenaar in Smallingerland, werd gezien als een ambitieuze vertegenwoordiger van de rechtervleugel. Zijn verkiezing in 1989 als gedeputeerde voor milieu en waterstaat, opvolger van Klaas Dankert, was dan ook niet vanzelfsprekend. Er waren een paar stemronden nodig voordat hij twee andere kandidaten  achter zich liet. Het beleidsterrein milieu was in die tijd een mijnenveld, waarin Frans handig wist te manoeuvreren. Na het vertrek van zijn collega Cok van der Horst in 1992 kreeg hij er de portefeuille economie bij. Hij geloofde in de economische ontwikkeling van Fryslân, stond aan de wieg van het megapark bij Heerenveen, maar de spanning tussen economie en milieu versimpelde zijn opdracht niet.  Hij kon zich erg opwinden als hij het idee kreeg dat hij de tegenslagen op moest vangen en Commissaris van de Koningin Hans Wiegel zijn successen incasseerde. Rasbestuurder Frans werd in 1995 interim-burgemeester van Dantumadeel en daarna gemeentesecretaris en directeur Stadsontwikkeling in Leeuwarden.

Johanneke Liemburg