In het nieuws

Nieuwsberichten over In het nieuws

PvdA initiatief ‘Dichter fan Fryslân’ in november verkozen

door In het nieuws op 19 juli 2017

LEEUWARDER COURANT — Wat de Dichter des Vaderlands voor Nederland is, wil de provincie voor Friesland. Een eigen dichter die de actualiteit verwoordt. ,,Waar worden we stil van? Wat doet onze harten bonzen? Waar worden we domweg kwaad over? Wat stemt tot nadenken?’’, vraagt de provincie in haar oproep. De Dichter fan Fryslân zal persoonlijke, maar

lees verder »

Anita Andriesen Prijs gaat naar Kening fan ’e Greide

door In het nieuws op 19 juli 2017

LEEUWARDER COURANT — Kening fan ’e Greide is door de provincie onderscheiden met de Anita Andriesenprijs voor ruimtelijke kwaliteit. Het vijf jaar oude bewustmakingsproject heeft ,,de discussie over de kwaliteit van het landschap in Friesland en daarbuiten op de kaart gezet’’, oordeelt de jury.

lees verder »

Aanpak inklinking veenweide verloopt te traag

door In het nieuws op 7 juli 2017

FRIESCH DAGBLAD — In de provinciale plannen verloopt de discussie wat er allemaal moet gebeuren om inklinking van het veenweidegebied tegen te gaan nog niet geheel soepel. Er is meer draagvlak nodig, maar dat proces gaat traag. De structuurwijziging van de commissie die de veenweidevisie van de provincie en Wetterskip Fryslân de komende jaren moet

lees verder »

PvdA plaatst vraagtekens bij bankgarantie Compakboard

door In het nieuws op 4 juli 2017

FRIESCH DAGBLAD — De PvdA in Provinciale Staten wil weten wat de reden was voor de provincie om in 2015 een bankgarantie af te geven aan Compakboard, de panelenfabriek in aanbouw die vorige week failliet is verklaard. Statenlid Remco van Maurik stelt hierover schriftelijke vragen aan gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA).

lees verder »

Garânsjefûns foar duorsume inisjativen op it plattelân

door In het nieuws op 29 juni 2017

AUDIO / OMROP FRYSLÂN — De provinsje ropt in garânsjefûns yn it libben, sadat lokale inisjativen op it mêd fan duorsumens trochgean kinne. In moasje fan PvdA, SP, CDA, FNP en D66 krige woansdei yn Provinsjale Steaten in mearderheid. No is it noch faaks sa dat duorsume inisjativen, lykas enerzjykoöperaasjes, yn doarpen op neat útrinne

lees verder »

Hetty Janssen by ‘It Polytburo’ oer kabinetsformaasje

door In het nieuws op 1 juni 2017

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — De druk op de PvdA om dan dochs yn elk gefal mei te praten oer in nij kabinet nimt per dei ta. De partij belibbe by de Keamerferkiezings yn maart in histoarysk ferlies, en wol it leafst syn wûnen hielje yn de opposysje. Mar dat stânpunt liket kwalik mear hâldber

lees verder »

PvdA teloarsteld oer trochgean gaswinning by Toppenhuzen

door In het nieuws op 20 april 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLÂN — De gaswinning troch Vermilion by Toppenhuzen kin trochgean. De Ried fan Steat hat de acht beswiermakkers tsjin de gaswinning by Toppenhuzen gjin gelyk jûn. It iennige punt dat de beswiermakkers wol binnenhellen wie dat Vermilion de ynwenners better ynformearje moat oer de werklike boaiemdelgong. Under de beswiermakkers wiene Doarpsbelang Top en Twel,

lees verder »

Hans Konst nije foarsitter PvdA Fryslân

door In het nieuws op 9 april 2017
Foto PvdA Fryslân

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — Hans Konst is sneontemoarn keazen as nije foarsitter fan de PvdA Fryslân. Hy waard keazen by de gewestlike foarjiersfergadring yn Burgum. De âld-deputearre fan De Jouwer folget Henk Korthof op. De provinsjale PvdA hat by de byienkomst ek in moasje oannaam weryn’t se de gemeente Hearrenfean oproppe om de besuniging op it

lees verder »

Harry Balgobind beëdige as lid fan Provinsjale Steaten

door In het nieuws op 30 maart 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLAN — Harry Balgobind (1955) út Drachten is woansdei troch kommissaris Arno Brok beëdige ta lid fan Provinsjale Steaten foar de fraksje fan de PvdA. Balgobind wie al aktyf as kommisjelid foar dizze steatefraksje. Yn syn wengemeente is hy ek warber yn de lokale polityk en hat er ûnderskate bestjoersfunksjes. Balgobind folget Marja van

lees verder »

Izerflechters Sintrale As krije jild

door In het nieuws op 30 maart 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLAN — De provinsje giet der fan út dat de ûnderbetelle izerflechters fan de Sintrale As yn maaie harren jild krije. Dat sei deputearre Schrier fan ‘e moarn nei fragen fan de PvdA. Yn maaie is it neier ûndersyk fan de oannimmers klear. De PvdA fynt maaie te let.

lees verder »