Winne foar goed en duorsem wenjen

Huurders met een smalle beurs willen het liefste in de grotere kernen met voorzieningen wonen. Dit heeft gevolgen voor de bevolkingssamenstelling in de dorpen. Het Fries Sociaal Planbureau voorziet daarbij dat door de vergrijzing binnen één á twee decennia er een groot aantal woningen op de koopmarkt beschikbaar komt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid in de dorpen en met name de kleinere kernen. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor het volkshuisvestelijke beleid binnen hun eigen gemeente, maar de hierboven geschetste ontwikkelingen zijn gemeentegrens overstijgend. Daarom ligt er absoluut een taak voor de provincie.

Flexibel bijbouwen

Samen met gemeenten willen we onderzoeken hoe en waar Friezen willen wonen, ook willen we helpen bij het organiseren van nieuwe vormen van wonen en nieuwe financieringsmodellen. Zo voorkomen we verkrotting, behouden we de jeugd in het dorp en kunnen we flexibel bijbouwen met demontabele woningen.

Verkrotting tegengaan

We vinden dat de provincie actiever kan helpen om in te spelen op de veranderingen die in de woningmarkt zullen optreden en negatieve effecten zoals verkrotting tegen te gaan of om te voorkomen dat de goedkope voorraad van woningen wordt opgekocht door malafide investeerders. Dit is slecht voor de leefbaarheid en we moeten daar als provincie samen met de gemeenten en woningcorporaties mee aan de slag.

Wonen en zorgen

Kleinschalige woon-zorg-initiatieven willen we stimuleren.