Fanút it Wetterskip…

Door Wetterskip Fryslân op 5 december 2017

Met een aangenomen motie over kwijtschelding voor ouderen en ouders met kinderopvangtoeslag, activiteiten rond het tegengaan van medicijnresten en een debat over de Fabryksfeart in Augustinusga zetten we als Wetterskipsfractie stappen en stapjes om de goede dingen van de grond te krijgen. Doorn in ons oog is en blijft de trage uitvoering van de Veenweidevisie. Daar is dan ook het laatste woord niet over gezegd. Hieronder volgt de stand van zaken van deze onderwerpen.

Kwijtschelding

Bij de behandeling van de begroting hebben we het Dagelijks Bestuur gevraagd om bij het meerjarenperspectief een voorstel te doen voor uitbreiding van de kwijtschelding. Tot nu toe had zich de discussie in waterschapsland beperkt tot wel of geen kwijtschelding en ook in Fryslân zijn er geluiden die afschaffing bepleiten. Uitbreiding moeten we daarom in kleine stapjes realiseren. We hebben daarom het Dagelijks Bestuur gevraagd om een voorstel voor gepensioneerden met AOW en om de kinderopvangtoeslag niet te laten meetellen voor kwijtschelding. Dat laatste maakt het jonge ouders in de bijstand mogelijk om door middel van een opleiding of een parttime baan aan hun toekomst te werken.

Bovendien is afgesproken dat de inkomenstoets kan plaatsvinden op een ander moment dan wanneer gemeentelijke bijdragen voor bijzondere bijstand op de rekening van de bijstandsgerechtigde worden gestort. Dat geeft immers niet alleen een vertekend beeld; het Wetterskip zou daarmee een bijdrage voor bijvoorbeeld een fiets voor een brugklasser als waterschapslasten incasseren.

We zullen het beleid en de uitvoering voor een rechtvaardige en solidaire belastingheffing bij het Wetterskip ook de komende tijd op de voet blijven volgen en roepen raadsleden, betrokkenen en mensen uit de plaatselijke cliëntenraden op om ons te blijven mailen en bellen wanneer de kwijtschelding van het waterschapslasten niet goed verloopt.

Schoon oppervlaktewater

Onlangs hebben we het Uitvoeringsplan Emissies vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de activiteiten om erfafspoeling tegen te gaan. Dat loopt goed. Steeds meer boeren doen mee aan dit project, waarbij men een deskundig advies krijgt en een stimuleringsbudget om maatregelen te nemen tegen het wegspoelen van vervuilende stoffen in het oppervlaktewater.

In het uitvoeringsplan worden ook maatregelen genomen tegen het legen van vuilwatertanks uit de pleziervaart in het water. Omdat dat meestal uit het zicht gebeurt, moet er worden gezocht naar werkende maatregelen. Eén daarvan is het realiseren van inzamelpunten. Daarnaast moet er aan de bewustwording van de vaarrecreant worden gewerkt, want die wil zwemmen in hetzelfde water als de onderwatertanks (stiekem) worden geleegd.

Wij hebben er daarnaast op aangedrongen om binnen de Unie van Waterschappen te onderzoeken naar mogelijkheden om boten zonder verzegelde vuilwatertank te weren uit onze mooiste natuurgebieden, zoals wij ook electric only-routes hebben in sommige van die gebieden. Daarnaast vond onze fractie het belangrijk om beleid tegen watervervuiling niet te beperken tot boeren en bootjesmensen. Het is voor burgers in steden en dorpen ook belangrijk om verantwoordelijkheid te voelen en te nemen voor de waterkwaliteit. Daarom hebben we aangedrongen op activiteiten rond medicijnresten. Onder het motto ‘wat er niet in komt, hoef je er ook niet uit te halen’ gaan er in samenwerking met het MCL nu projecten rond voorschrijven en vernietigen van medicijn(resten) van start. Daarbij gaat het Wetterskip op ons verzoek ook in gesprek met de zorgverzekeraars, die soms uit efficiencyoverwegingen mensen voor een heel jaar tegelijk medicijnen laten voorschrijven. Dat leidt in het beste geval vaak tot terugbrengen van resten naar de apotheek voor vernietiging. Die verspilling is al erg genoeg, maar erger is het wanneer ongebruikte medicijnen de vuilnisbak in gaan, of door de wc worden gespoeld.

Fabryksfeart Augustinusga

In het Algemeen Bestuur van november hebben we gesproken over de beantwoording van de vragen, die wij samen met LLB en FNP hebben gesteld. Omwonenden en Dorpsbelang waren aanwezig om in te spreken en toen ik onlangs een kijkje kwam nemen bij de vaart, zag ik wat een verwaarloosd stukje cultureel erfgoed deze oude opvaart naar de voormalige melkfabriek is. De meeste fracties waren het met ons eens dat de communicatie de afgelopen jaren tot een hoop verwarring heeft geleid. Zeggen dat je niet gaat baggeren en daarna toch bodemonderzoek doen lijkt in elk geval niet op een heldere lijn. Dat werd ook toegegeven door het Dagelijks Bestuur.

Tot nu toe werd de discussie met het Dagelijks Bestuur gevoerd over wat er allemaal niet kan. Gelukkig kregen wij steun voor ons pleidooi om nu eens te gaan kijken naar wat er wél mogelijk is. Immers, wanneer buurtbewoners, dorpsbelang en gemeente allemaal willen bijdragen aan een project dat leidt tot meer leefbaarheid, cultuurhistorie, schoon water en recreatie moeten we kijken hoe je bijdragen kunt stapelen. Het Dagelijks bestuur heeft beloofd om weer in gesprek te gaan en vanuit haar verantwoordelijkheid als eigenaar van de Fabryksfeart te bezien of deelname van het Wetterskip mogelijk is. Dat is een mooie eerste stap.

Uitvoering Veenweidevisie

Jaren en jaren zijn we nu al in gesprek over de uitvoering van de veenweidevisie. Intussen zakt het veen steeds verder. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wageningen Universiteit schreven begin november dat Fryslân de meeste CO2-uitstoot in de veenweidegebieden heeft. Zoveel veenoxidatie met CO2-uitstoot komt door het lage waterpeil.

De uitvoering van de veenweidevisie wordt steeds maar weer uitgesteld. Hoewel er in het nieuwe regeerakkoord middelen zijn opgenomen om die veenoxidatie tegen te gaan, stelt dit ons niet gerust. Er zijn namelijk ook veel mensen die vinden dat de zorg om het veenlandschap een te dure en onzinnige hobby is. We blijven er met de Statenfractie voor ijveren om de uitvoering van de grond te krijgen, waarbij wij ervan overtuigd zijn dat dit niet alleen een kwestie is van en voor boeren, maar van iedereen. Verzakkende huizen door paalrot raakt burgers, verzakkende wegen en bruggen raken gemeenten en het verdwijnen van cultuurhistorische landschappen raakt ons allemaal. Bovendien moeten we de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken om de generaties na ons een leefbare wereld na te laten.

Woordvoerder

Woordvoerder


Henni van Asten

Fractievoorzitter
Wetterskip Fryslân

Telefoon: 06 – 40 15 28 41
E-mail: hvanasten@wetterskipfryslan.nl

Stuur mij een bericht