Wel of niet baggeren in Fabryksfeart bij Augustinusga

Door Wetterskip Fryslân op 14 november 2017

Het lijkt een soap. Overheden die vlak na elkaar brieven schrijven met een tegengestelde boodschap. Zeggen dat je niet gaat baggeren en het toch doen. Wij kunnen ons voorstellen dat de bewoners aan de Fabryksfeart bij Augustinusga het allemaal ook niet meer weten. Wat begon met een gezamenlijk plan is nu verworden tot een potje ´hete aardappel doorschuiven´. Na twee pogingen om mondeling informatie te krijgen, stellen de fracties van PvdA, Lagere Lasten Burger nu schriftelijke vragen.

Wat vooraf ging

Op 25 mei 2009 schrijft Wetterskip Fryslân dat het huidige profiel van de Fabryksfeart groter is dan het vastgestelde onderhoudsprofiel. Dat betekent dat de Fabryksfeart niet het waterschap wordt gebaggerd. Omdat baggeren niet noodzakelijk is zal de waterbodem niet worden onderzocht. Krap een maand later, op 19 juni 2009 schrijft de Gemeente Achtkarspelen aan de Buurtvereniging Feartsicht het volgende: ‘[…] van het Wetterskip heeft uw gemeente inmiddels vernomen dat de Fabryksfeart in 2009 gebaggerd zal worden, waarbij het vervuilde slib zal worden afgevoerd.’

Op 29 juli 2010 verschijnt het rapport ‘Verkennend Waterbodemonderzoek Fabrieksvaart Augustinusga’ (rapportcode: 2010R00358) naar aanleiding van het onderzoek naar de waterbodem op 26 april 2010. In het kader van het project Rondje Augustinusga doen de omwonenden zelf ook onderzoek in de Fabryksfeart. Zij herkennen zich niet in de conclusies van het waterbodemonderzoek, waarin beperkte vervuiling is gemeten en voldoende waterdiepte. Zij meten 0.35 cm water, waaronder een sliblaag van 1.35 meter. Daarnaast is er geregeld sprake van stankoverlast.

Op 4 juli 2017 stelt de heer De Jong (LLB) mondelinge vragen over het baggeren van de Fabryksfeart in Augustinusga in het algemeen bestuur. Dagelijks bestuurder Berendst antwoordt dat Wetterskip Fryslân niet voornemens is deze vaart te gaan baggeren. Van klachten over onder meer stankoverlast is bij het Wetterskip niets bekend. Wij beschikken over een brief en mailen die naar Berendst.

Op 10 oktober stelt de heer S. v.d. Meer (FNP) aanvullende mondelinge vragen. In antwoord daarop zegt Berendst wederom dat hij op dit moment geen taak ziet voor Wetterskip Fryslân. Op dit moment is er voornamelijk ambtelijk contact. Ook de provincie en Rijkswaterstaat zijn benaderd. De provincie wil geen actie ondernemen. De Gemeente Achtkarspelen heeft 150.000 euro uitgetrokken voor het project ‘Rondje Augustinusga’, waarvan het opknappen van de Fabryksfeart onderdeel uitmaakt. De provincie is in 2010 al bij planvorming over dit project betrokken. E. Berendst geeft in zijn beantwoording in oktober 2017 aan dat er op dit moment een notitie over aanhaken bij lokale initiatieven bij het dagelijks bestuur ligt.

Zoveel verschillende opmerkingen. Wij begrijpen er niets meer van en stellen daarom op 14 november 2017 de volgende vragen:

  1. Wel baggeren, niet baggeren. Wel een rol voor een overheid of juist niet. Zorgen over de hoeveelheid slib, die niet serieus genomen worden. Bovenstaande opsomming geeft aan dat de verschillende overheden geregeld tegenstrijdige uitlatingen hebben gedaan. Bent u het met deze conclusie eens?
  2. Hoe kan de gemeente beweren dat u gaat baggeren, terwijl u zegt dat juist niet te gaan doen? Is er voorafgaand aan de mededeling van de gemeente Achtkarpelen overleg met het Wetterskip geweest over het baggeren?
  3. Waarom bent u in 2010 een verkennend waterbodemonderzoek gaan doen, terwijl u een jaar eerder schrijft dat de bodem niet zal worden onderzocht, omdat u toch niet gaat baggeren?
  4. Heeft u kennis genomen van de eigen onderzoeksresultaten van de buurt? Hebben de buurtbewoners u op de hoogte gesteld van stankoverlast, diepte van water en slib en mogelijke gevaren voor de volksgezondheid en de veiligheid? Zo ja, wat vindt u daarvan?
  5. Zou u anders communiceren met bewoners n.a.v. conclusies in de eerdere vragen en zou u eveneens anders communiceren samen met andere overheden. Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  6. Kan de aangekondigde nota over Lokale Initiatieven tot een ander besluit leiden t.a.v. het Baggeren van de Fabryksfeart. Zo ja, wat en hoe? Zo nee, waarom heeft u in de beantwoording van de vragen van de heer Van der Meer op 10 oktober aan deze nota gerefereerd?
  7. Gaat u nog in gesprek met bewoners, gemeente en provincie om te bezien of er in samenwerking iets moois te bereiken is?