Door Provinciale Staten op 19 juni 2017

Wees ongehoorzaam, verhoog dorpsmolen Reduzum

Al sinds 1994 staat aan de rand van de Snitserdyk een windmolen. De dorpsmolen van Reduzum. Vol trots staat er in rood en groen ‘doarpsmûne Reduzum’ op geschilderd, zodat wij met zijn allen vooral niet vergeten van wie deze windmolen is. Het is het hart van het duurzaamste dorp van Fryslân. Na bijna vijfentwintig jaar trouwe dienst wil Reduzum de windmolen graag vervangen door een nieuwer, groter exemplaar. Niemand in het dorp heeft er bezwaar tegen. Integendeel, het draagvlak voor de dorpsmolen is enorm. De gemeenteraad in Leeuwarden is eveneens groot voorstander. Maar helaas, het provinciebestuur trapt op de rem. Gedeputeerde Staten willen geen ontheffing geven voor de verhoging van de dorpsmolen. Onbegrijpelijk, vinden wij. Initiatieven vanuit de mienskip, zeker als het gaat om duurzaamheid en leefbaarheid, moet we juist stimuleren.

De argumenten waarom de nieuwe dorpsmolen er niet mag komen zijn mogelijk nog verbazingwekkender. Volgens de provincie Fryslân valt de dorpsmolen niet binnen de begripsbepaling ‘stedelijke functies’ en passen de nieuwe mast- en tiphoogte van de molen niet binnen de regels van de ruimtelijke verordening. Oftewel, het provinciaal bestuur verschuilt zich achter definities en cijfers. Voor Reduzum en andere lokale initiatieven is dat toch verre van motiverend? Heb je een goed plan, toon je daadkracht, is er draagvlak en dan word je vanwege bureaucratische rompslomp de deur gewezen. Wie is de provincie om het tegen te houden?

Wij vinden dat er een uitzonderingspositie moet komen voor initiatieven van onderop waarvoor een overduidelijk groot draagvlak is, zoals in dit geval Reduzum. Als provincie of gemeente kun je daar gewoonweg niet tegen zijn. Regels kun je buigen en definities kun je aanpassen. Wil de provincie de mienskip écht betrekken en de kloof tussen overheid en burgers verkleinen, dan moet je breed gedragen en goed uitgewerkte ideeën de ruimte bieden. Wij roepen de gemeente Leeuwarden op om bestuurlijk ongehoorzaam te zijn en zo snel mogelijk een vergunning voor de ‘doarpsmûne Reduzum’ te verlenen. Zo kan het dorp de komende vijfentwintig jaar een voorbeeld van daadkracht en duurzaamheid blijven.

PvdA Steatefraksje – Douwe Hoogland
PvdA Leeuwarden – Richard Hoekstra
D66 Steatefraksje – Mark de Roo
D66 Leeuwarden – Frans Jan Smit
ChristenUnie Steatefraksje – Wiebo de Vries
ChristenUnie Leeuwarden – Frits Rijpma
GrienLinks Steatefraksje – Retze van der Honing
PAL/GroenLinks Leeuwarden – Evert Stellingwerf
SP Leeuwarden – Gré Rinzema-Noor
Partij voor de Dieren Steatefraksje – Rinie van der Zanden
50PLUS Steatefraksje – Jan Waterlander