‘Stopje mei boarringen Waadgebiet oant útkomst parlemintêre enkête’

Door Provinciale Staten op 10 juli 2019

De PvdA wil van de provincie Fryslân weten of het mogelijk is om alle mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied op te schorten tot de uitkomst bekend is van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Statenlid Marijke Roskam vraagt opheldering van het provinciebestuur. “Us soargen oer it Waadgebiet nimme ta. De oanhâldende boarringen nei gas en sâlt ûnder ús kwetsbere wrâlderfguod bringe hiele grutte risiko’s mei him mei.”

Terugtrekken

Roskam wil aanvullend graag weten of de provincie zich tot de parlementaire enquête terug kan trekken uit lopende gebiedsprocessen. “De enkêtekommisje sil ûnder oaren prate oer de effekten fan gaswinning op ús leefomjouwing. Wy tinke dat dit fan ynfloed wêze sil op de omjouwingsprosessen.” De PvdA vraagt nog voor de Statenvergadering van september helderheid op dit punt. Dit omdat minister Wiebes in oktober een besluit neemt over de gasboringen onder de Waddenzee vanuit Ternaard.

Geuite zorgen

De schriftelijke vragen van de PvdA zijn een reactie op de zorgen die de Waddenvereniging, UNESCO’s World Heritage en de auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee recent uitten. Roskam benadrukt hierbij het feit dat Provinciale Staten zich de afgelopen jaren meerdere malen uitspraken tegen nieuwe en bestaande gaswinning in Fryslân en het Waddengebied in het bijzonder.

Woordvoerder

Woordvoerder


Marijke Roskam

Vicefractievoorzitter
Taal, Cultuur, Milieu, Economie, Duurzaamheid & Klimaat

Telefoon: 06 – 46 13 32 88
E-mail: m.roskam@fryslan.frl

Stuur mij een bericht