‘Rap ynspringe op kânsen Holwert oan See’

Door Provinciale Staten op 24 januari 2019

De poging van Roel de Jong om enkele tijdrovende hordes weg te nemen voor het project Holwerd aan Zee slaagde, ook al had hij graag meer ruimte voor grondaankoop gecreëerd. “Holwert oan See is in moai foarbyld fan in inisjatyf fan ûnderop. It hat in grutte foarbyldfunksje. Dêr moatte we de faasje ynhâlde.” Met succes zorgde de PvdA ervoor dat het voorbereidingsbudget voor het project zonder verdere voorwaarden wordt vrijgegeven.

Vooruitkijken

“Fan it begjin ôf hat de PvdA posityf tsjinoer it projekt stien”, zei De Jong tijdens het debat, „en wy wolle no net yn’e kont hingjen gean.” Wel riep hij op om samen met Holwerd aan Zee vooruit te kijken en koppelingen te zoeken met andere initiatieven langs de Waddenkust. Dit om de maatschappelijke en financiële opbrengst te vergroten. Een motie hiertoe behaalde een ruime meerderheid.

Grondaankoop

De PvdA wil aanvullend op het voorbereidingsbudget ook alvast geld vrijmaken voor het aankopen van grond. Kansen hierop liepen eerder op niks uit vanwege stroperige procedures. “Holwert oan Sea moat rap ynspringe kinne op kânsen foar grûnoankeap”, verklaarde De Jong. Hij gaf aan dat het vooral gaat om snelheid en dat het niet ten koste hoeft te gaan van zorgvuldigheid.

Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) deed de toezegging dat hij gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor grondverwerving. Daarop besloot Provinciale Staten om op dit moment nog niet in te stemmen met het vrijgeven van geld.