Methaanreductie wel degelijk nodig

Door Provinciale Staten op 26 november 2021

Vorige maand kopte onder meer De Telegraaf dat de klimaatimpact van de Nederlandse veestapel al jarenlang fors wordt overschat. Die bevinding, die volgens sommige wetenschappers (en politici) uit het zesde evaluatierapport van het VN-klimaatpanel IPCC volgde, blijkt niet waar te zijn.

Dit blijkt uit de antwoorden van minister Schouten van LNV op Kamervragen van VVD, CDA en BBB. Minister Schouten stelt in de beantwoording van deze vragen dat deze conclusie niet juist is; een kleinere veestapel zou juist helpen op korte termijn tegen de opwarming van de aarde.

Het IPCC heeft de invloed van methaan in twee verschillende modellen berekend voor de wereld, elk met een ander doel. Het ene is gericht op de korte termijn, het andere op de lange termijn. Maar belangrijk is, zo zegt Schouten, dat beide rekenmethoden relevante inzichten geven over de impact van methaan. Het IPCC doet geen uitspraak over welke methode beter zou zijn of welke methode gebruikt zou moeten worden.

Met het model voor de lange termijn kan de impact van broeikasgassen als methaan, lachgas en CO2 in de loop van de tijd vergeleken en verrekend worden, waarbij de broeikasgassen uitgedrukt worden in CO2-equivalenten. Met deze methode kunnen de bijdragen van broeikasgassen en van landen door de tijd heen en ten opzichte van elkaar worden vergeleken.

De vragenstellers en de landbouworganisaties geven aan dat uit het rapport blijkt dat de invloed van koeien drie tot vier keer minder is dan gedacht. Maar dat is selectief shoppen in het rapport. Het model voor de korte termijn drukt alleen de invloed op de opwarming van de aarde op een andere manier uit voor ‘kortlevende’ broeikasgassen, zoals methaan.

Methaanuitstoot heeft een groot effect in het begin, maar omdat het relatief snel afbreekt heeft het op langere termijn een afnemende invloed. Het model laat volgens minister Schouten juist zien dat het reduceren van methaan een efficiënte manier is om op korte termijn de opwarming van de aarde af te zwakken.

Op dit moment is er wereldwijd geen sprake van een afname van de veehouderij, stijgen de methaanconcentraties nog en is er dus geen sprake van een eventuele afkoelende bijdrage van de sector. Het verkleinen van de veestapel blijkt een nog effectiever middel om de klimaatdoelen te halen en de bijdrage van methaan aan klimaatverandering te verminderen dan eerder gedacht. De afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs, en de nationale reductieopgave voor de veehouderij voor methaan zijn leidend, aldus de minister.

In de septembervergadering van Provinciale Staten pleitten Statenlid Goudzwaard, PVV en VVD er in een motie voor dat het IPCC-rapport een belangrijkere rol zou spelen in de provinciale landbouwvoorstellen. Zouden zij dat ook gedaan hebben als zij zich goed ingelezen hadden en de werkelijke boodschap van het IPCC-rapport hadden begrepen?

Menno Brouwer (PvdD)
Hetty Janssen (PvdA)
Hanneke Goede (SP)
Jochem Knol (GrienLinks)
Theun Wiersma (50Plus)
Danny van der Weijde-Hoogstad (D66)