Door In het nieuws op 15 juni 2017

“Meitsje Fryslân Europeeske proeftún foar duorsume lânbou”

OMROP FRYSLÂN — Fryslân moat in Europeeske proeftún wurde foar in duorsumere lânbou. Mei dat plan kaam woansdeitejûn de PvdA yn de Fryske Steaten. Neffens de PvdA soene de Fryske boeren tastimming krije moatte om bepaalde Europeeske regels net te folgjen. Sa soe der romte ûntstean om nije duorsume eksperiminten ut te fieren. It foarstel koe rekkenje op in soad stipe yn de Steaten, mar it is de fraach oft it helber is. Dêrfoar sil oerlein wurde moatte mei de Europeeske Unie. Woansdeitejûn bespruts de Steatekommisje it lânboubelied fan de provinsje. Dêryn wie foaral in soad omtinken foar in duorsumere lânbou.

/////

“Maak Fryslân Europese proeftuin voor duurzame landbouw”

Fryslân moet een Europese proeftuin worden voor een duurzamere landbouw. Met dat plan kwam de PvdA woensdagavond in de Fryske Staten. Volgens de PvdA zouden de Friese boeren toestemming moeten krijgen om bepaalde Europese regels niet te volgen. Zo zou er ruimte ontstaan om nieuwe duurzame experimenten uit te voeren.

Het voorstel kon in de Staten op veel steun rekenen, maar het is de vraag of het haalbaar is. Daarvoor zal overlegd moeten worden met de Europese Unie. Woensdagavond besprak de statencommissie het landbouwbeleid van de provincie. Daarin was vooral veel aandacht voor duurzamere landbouw.