Door In het nieuws op 30 maart 2017

Harry Balgobind beëdige as lid fan Provinsjale Steaten

OMROP FRYSLAN — Harry Balgobind (1955) út Drachten is woansdei troch kommissaris Arno Brok beëdige ta lid fan Provinsjale Steaten foar de fraksje fan de PvdA. Balgobind wie al aktyf as kommisjelid foar dizze steatefraksje. Yn syn wengemeente is hy ek warber yn de lokale polityk en hat er ûnderskate bestjoersfunksjes.

Balgobind folget Marja van der Meer op dy’t mei yngong fan 1 maaie griffier by de gemeente Skiermûntseach wurdt.

////

Harry Balgobind beëdigd als lid van Provinciale Staten

Harry Balgobind (1955) uit Drachten is woensdag door commissaris Arno Brok beëdigd tot lid van Provinciale Staten voor de fractie van de PvdA. Balgobind was al actief als commissielid voor deze statenfractie. In zijn woongemeente is hij ook actief in de lokale politiek en heeft hij verschillende bestuursfuncties.

Balgobind volgt Marja van der Meer op die per 1 mei griffier bij de gemeente Schiermonnikoog wordt.