Door Provinciale Staten op 24 maart 2016

‘Goed prate mei de mienskip oer omjouwingsfisy’

De nieuw op te stellen omgevingsvisie heeft gevolgen voor vele verschillende terreinen, van natuur tot verkeer en van water tot milieu. Daarom hecht de PvdA in de aanloop naar het vaststellen van het Friese omgevingsbeleid veel waarde aan een open discussie met de inwoners. “Wy daagje it kolleezje út om dit idee mei faasje en op in ynnovative manier op te pakken”, verklaarde Douwe Hoogland woensdag tijdens Provinciale Staten. Over de startnotitie, de wijze waarop de provincie de omgevingsvisie als geheel wil oppakken, is de PvdA tevreden. Het is volgens Hoogland een goede uitgangspositie. Wel benoemde hij enkele pijnpunten in de bestaande visie van het college. “Mei in iepen proses skeppe je in sekere ferwachting. Der moat dêrom mear dúdlikheid komme hoe’t der omgien wurd mei de ideeen út de mienskip.” Verder maakt de PvdA zich zorgen over de beperkte aandacht voor het behoud van veenweide in de omgevingsvisie. Hoogland roept de gedeputeerde op om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de eerder afgesproken pilots.