‘Bloeizone Fryslân’: de weg naar een gezonde provincie. Juist nu.

Door Provinciale Staten op 30 december 2020

De timing is perfect. Juist de huidige Corona-crisis leidt tot nieuwe inzichten over een leefomgeving die uitdaagt tot een gezonde leefstijl en gezond ouder worden. Het ontwikkelplan Bloeizone Fryslân dat PvdA gedeputeerde Douwe Hoogland onlangs aan Provinciale Staten presenteerde slaat die nieuwe wegen in. Een heldere visie om te bereiken dat hier meer kinderen gaan sporten, overge­wicht en chronische aandoeningen afnemen, de kwaliteit van sociale contacten toeneemt en er een afnemend beroep gedaan wordt op de huisarts.

Fryslân heeft te maken met grote maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, bevolkingskrimp en een groeiende zorgvraag. Het huidige zorgsysteem kraakt. De Corona-crisis is een ‘snelkookvariant’ van de structurele uitdaging die we in de komende jaren zullen hebben om voldoende zorg voor iedereen te bieden.

Bloeizone Fryslân is geen oplossing voor alles, maar het is nadrukkelijk een beweging om lokaal te zorgen voor een omgeving waar mensen zo lang mogelijk in goede gezondheid kunnen leven. De sleutel ligt bij de mienskip.

Met Bloeizone Fryslân wordt gezocht naar zoveel mogelijk lokale gemeenschappen die werken aan de optimale mix van actief ontspannen, gezonde voeding, gezonde mobiliteit, toegankelijk groen, gezonde financiën en gezond wonen. Het is een concrete vertaling van positieve gezondheid.

De provincie heeft geen formele rol op het terrein van gezondheidszorg, maar heeft wel invloed op vele Bloeizone factoren. Bij gezonde mobiliteit gaat het om de vraag hoe mensen zo lang mogelijk autonomie bewaren door van A naar B te kunnen. Dat gaat zowel over fietspaden als over openbaar vervoer. Toegankelijk groen gaat over de inrichting van de ruimte en actief ontspannen over het verenigingsleven. Gezond wonen heeft te maken met de toekomst van onze woningvoorraad.  Gezonde voeding met de ontwikkeling van onze agro-foodstrategie.

De bedoeling van Bloeizone Fryslän is om naast het formele zorgsysteem vanuit de mienskip een beweging aan te jagen die gezondheid en geluk bevordert en werkt aan een hechte sociale gemeenschap met een actief leef- en gezond eetpatroon. Uiteindelijk zullen de vele lokale initiatieven samen zorgen voor een groot effect op provinciaal en landelijk ni­veau. Niet alleen in het hier en nu, maar ook voor de toekomst. Daarnaast hebben de Bloeizones een preventief effect op ons zorgsysteem. Bloeizones nodigen uit tot een gezonde leefstijl, hebben effect op het gevoel van welzijn en geluk. Mensen met een gezonde leefstijl, worden gezond ouder en maken minder gebruik van de zorg.

De provincie ondersteunt de beweging via de eigen beleidsterreinen en door organiserend vermogen te faciliteren. Bloeizone Bakkeveen wordt gezien als een inspirerend voorbeeld. In Bakkeveen zet de huisarts samen met het dorp in op een gezonde leefstijl. Zo is er inmiddels een dorpstuin en een wandelgroep en zijn er informatieavonden.

Zo zijn er meer projecten in Fryslân. De Bloeizone maakt veel energie los. Als een olievlek verspreiden lokale initiatieven zich. Van Sint Nyk via Akkrum tot in Leeuwarden. Daarmee kunnen we ook nog eens de ambitie waarmaken om in 2030 tot de gezondste gebieden ter wereld te behoren met de meest gelukkige inwoners.

Jaap Stalenburg
Statenlid PvdA Fryslân

Daan Bultje
Kwartiermaker Bloeizone