Anita Andriesen Lezing 2019: ‘De kwaliteit fan de natoer’ door Theunis Piersma

Door Gewestelijk bestuur op 27 augustus 2019

Anita Andriesen ontwikkelde als politiek gezicht van de Friese Partij van de Arbeid een breed draagvlak met haar ‘Dream foar Fryslân’. Een droom die haar visie voor Fryslân op weg naar 2030 aangaf. Ze inspireerde daarmee veel mensen en verbond ook mensen aan haar.

Na Anita’s overlijden zagen we het als onze opdracht een Stichting op te richten om met een jaarlijkse lezing Anita’s inspiratie voort te zetten en uit te diepen. Het doet ons veel plezier dat Theunis Piersma dit jaar de lezing zal houden, met als onderwerp: De kwaliteit fan de natoer.

Theunis Piersma Ploeg is fan 15 juny 1958, berne te Himmelum. Hy promovearre yn 1994 oan de Ryksuniversiteit yn Grins op de kanoet. Hy is biolooch, sûnt 2003 heechlearaar dierekology en sûnt 2012 heechlearaar trekfûgelekology yn Grins. Hy hat spesjale oandacht foar greidefûgels en it Waad, en omt hy oandacht freget at syn studsjeobjekten nei de bliksem gean, wurdt hy ek natuurbeskermer neamt. Ûnder syn lieding waard ûndersyk dien nei de betsjutting fan reade wjirmen foar de kwaliteit fan it gerslân.

Yn syn frije tiid docht er yn syn wenplak Gaast ûndersyk nei sweltsjes. Syn buorfrou frege him ‘Wêr bliuwe ús sweltsjes winterdeis, Theunis’. Dy fraach wie oanlieding foar in syktocht nei sweltsjes, nei hoe’t se libje en wêr’t se bliuwe. Piersma ferstiet de keunst om syn wittenskiplik ynsjoch oer te bringen oan in breed publyk sûnder de kwaliteit te koart te dwaan. Syn boek Sweltsjes fan Gaast is it earste boek yn syn memmetaal. No’t mear as 95% fan de sweltsjes út ús lân ferdwûn binne, en sels de minister fan lânbou ta wol op in ‘circulaire landbouw’ om dêr wat oan te dwaan, is der mear oandacht foar de kwaliteit fan de natoer. Hjiroer sil de lêzing gean.

Datum: Vrijdag 6 september 2019
Plaats: Restaurant De Zwarte Haan, Nieuwe Bildtdijk 428, 9079 PG Sint Jacobiparochie
Tijd: 19.30 uur bij het Anita Andriesen gedenkteken op de Zeedijk; 20.00 uur de lezing in het restaurant. Het restaurant is vanaf 17.00 open.

De Stichting Anita foar Fryslân,

Fimke Hijlkema, foarsitter
Bertus Mulder, skriuwer
Hans Konst, ponghâlder
Joop van den Berg, lid

Wij hebben als stichting in de afgelopen jaren de lezing kunnen verzorgen omdat we een aantal trouwe donateurs hebben en hadden, maar het potje dreigt wat krap te worden. Daarom vragen we jullie om ons (liefst jaarlijks) te steunen, en om een donatie over te maken op ons rekeningnummer: NL15 RABO 0146 4379 69 t.n.v Anita foar Fryslân, Joure.