Door In het nieuws op 7 juli 2017

Aanpak inklinking veenweide verloopt te traag

FRIESCH DAGBLAD — In de provinciale plannen verloopt de discussie wat er allemaal moet gebeuren om inklinking van het veenweidegebied tegen te gaan nog niet geheel soepel. Er is meer draagvlak nodig, maar dat proces gaat traag. De structuurwijziging van de commissie die de veenweidevisie van de provincie en Wetterskip Fryslân de komende jaren moet uitvoeren heeft in ieder geval bij de PvdA in Provinciale Staten geleid tot verontrusting. ‘De structuur van de organisatie is veranderd, waardoor de invloed van de landbouw groter wordt’, schrijft Statenlid Hetty Janssen. De PvdA vreest dat deze invloed te sterk wordt vergeleken met de invloed van natuur- en milieuorganisaties. Ook de mogelijke vertraging bij het starten van de pilots in kansrijke gebieden is voor de partij aanleiding om over de problematiek te spreken.

Fragment uit ‘Maatschappelijk draagvlak in veenweidediscussiemoet breder’, door Simon Talsma in Friesch Dagblad 6 juli 2017.