In het nieuws

“Meitsje Fryslân Europeeske proeftún foar duorsume lânbou”

door In het nieuws op 15 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLÂN — Fryslân moat in Europeeske proeftún wurde foar in duorsumere lânbou. Mei dat plan kaam woansdeitejûn de PvdA yn de Fryske Steaten. Neffens de PvdA soene de Fryske boeren tastimming krije moatte om bepaalde Europeeske regels net te folgjen. Sa soe der romte ûntstean om nije duorsume eksperiminten ut te fieren.

lees verder »

Hetty Janssen by ‘It Polytburo’ oer kabinetsformaasje

door In het nieuws op 1 juni 2017

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — De druk op de PvdA om dan dochs yn elk gefal mei te praten oer in nij kabinet nimt per dei ta. De partij belibbe by de Keamerferkiezings yn maart in histoarysk ferlies, en wol it leafst syn wûnen hielje yn de opposysje. Mar dat stânpunt liket kwalik mear hâldber

lees verder »

Goede reparaties

door In het nieuws op 23 mei 2017

LEEUWARDER COURANT — Tweemaal vroeg zijn fractie de provincie vorig jaar om het fonteinenproject van LF2018 te adopteren. De provincie kan dat nu eenmaal beter uitvoeren dan een culturele stichting. PvdA’er Remco van Maurik is dan ook tevreden met de koerswijziging die deze week duidelijk werd. Het garantiefonds voor tegenvallers bij de kaartverkoop had er volgens hem

lees verder »

PvdA teloarsteld oer trochgean gaswinning by Toppenhuzen

door In het nieuws op 20 april 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLÂN — De gaswinning troch Vermilion by Toppenhuzen kin trochgean. De Ried fan Steat hat de acht beswiermakkers tsjin de gaswinning by Toppenhuzen gjin gelyk jûn. It iennige punt dat de beswiermakkers wol binnenhellen wie dat Vermilion de ynwenners better ynformearje moat oer de werklike boaiemdelgong. Under de beswiermakkers wiene Doarpsbelang Top en Twel,

lees verder »

Fragen oer lessen seksueel ferskaat op skoallen

door In het nieuws op 19 april 2017

OMROP FRYSLÂN — Leden fan de opposysjepartijen yn Provinsjale Steaten freegje harren ôf wêrom’t de provinsje net mei Tûmba en it COC yn petear giet oer lessen yn seksueel en kultureel ferskaat op skoallen. Mei út namme fan de ChristenUnie, D66, PvdA en de Partij voor de Dieren frege Retze van der Honing fan GrienLinks wêrom’t dat

lees verder »

Hans Konst nije foarsitter PvdA Fryslân

door In het nieuws op 9 april 2017
Foto PvdA Fryslân

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — Hans Konst is sneontemoarn keazen as nije foarsitter fan de PvdA Fryslân. Hy waard keazen by de gewestlike foarjiersfergadring yn Burgum. De âld-deputearre fan De Jouwer folget Henk Korthof op. De provinsjale PvdA hat by de byienkomst ek in moasje oannaam weryn’t se de gemeente Hearrenfean oproppe om de besuniging op it

lees verder »

Harry Balgobind beëdige as lid fan Provinsjale Steaten

door In het nieuws op 30 maart 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLAN — Harry Balgobind (1955) út Drachten is woansdei troch kommissaris Arno Brok beëdige ta lid fan Provinsjale Steaten foar de fraksje fan de PvdA. Balgobind wie al aktyf as kommisjelid foar dizze steatefraksje. Yn syn wengemeente is hy ek warber yn de lokale polityk en hat er ûnderskate bestjoersfunksjes. Balgobind folget Marja van

lees verder »

Izerflechters Sintrale As krije jild

door In het nieuws op 30 maart 2017
Foto PvdA Fryslân

OMROP FRYSLAN — De provinsje giet der fan út dat de ûnderbetelle izerflechters fan de Sintrale As yn maaie harren jild krije. Dat sei deputearre Schrier fan ‘e moarn nei fragen fan de PvdA. Yn maaie is it neier ûndersyk fan de oannimmers klear. De PvdA fynt maaie te let.

lees verder »

Lêste wurkdei Lutz Jacobi yn Twadde Keamer

door In het nieuws op 28 februari 2017

VIDEO / OMROP FRYSLÂN — It sil in stik rêstiger wurde yn Den Haag. Tongersdei is it nammentlik de lêste wurkdei fan Lutz Jacobi as lid fan de Twadde Keamer. Sûnt 2006 hat se dêr de Fryske belangen ferdigene, stimde se as iennige PvdA’er tsjin de JSF en koe de natuer op har ynteresse rekkenje.

lees verder »

PvdA roept eigen minister op het matje vanwege Centrale As

door In het nieuws op 9 februari 2017

OMROP FRYSLÂN — De PvdA in de Tweede Kamer wil van minister Asscher weten wat hij vindt van de door de arbeidsinspectie en vakbond FNV geconstateerde onderbetaling bij de aanleg van de Centrale As. De partij heeft daar, na de SP, ook kamervragen over gesteld. Een groep ijzervlechters is niet volgens de regels betaald

lees verder »