Verkiezingsprogramma’s

PvdA_Fryslân_Verkiezingsprogramma_Provinciale_Staten

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten
Nederlandse versie (download)
Fryske edysje (download)
Makkelijk lezen (download)
Kort verkiezingsprogramma (download)


PvdA_Fryslân_Verkiezingsprogramma_Wetterskip

Verkiezingsprogramma Wetterskip Fryslân
Nederlandse versie (download)
Fryske edysje (download)
Makkelijk lezen (download)
Kort verkiezingsprogramma (download)