Ingrid Wagenaar

Nieuwsberichten over Ingrid Wagenaar

Oppositie wil openheid

door In het nieuws op 12 februari 2016

LEEUWARDER COURANT — De oppositiepartijen PvdA, ChristenUnie, D66 en GrienLinks in Provinciale Staten mijden een vertrouwelijke bijeenkomst over de besteding van 29 miljoen euro. Ze schrijven dit aan gedeputeerde Sietske Poepjes, die hen achter gesloten deuren wil bijpraten over wat de provincie op stapel heeft staan.

lees verder »

“Frijwilligers, wy kinne net sûnder”

door Provinciale Staten op 23 februari 2015

Het kan niet vaak genoeg gezegd en getoond worden. We hebben veel waardering voor de vrijwilligers in Fryslân. Bij de behandeling van een motie voor een jaarlijkse vrijwilligersdag zei woordvoerder Ingrid Wagenaar: “Frijwilligers, wy kinne net sûnder. Fan de PvdA út is der altyd in soad wurdearring foar dizze groep minsken. Wy binne se hurd nedich.”

lees verder »

PvdA bliid mei dúdlikens Fryske stavering

16 december 2014
Foto PvdA Fryslân

“Wy hoege ús gjin soargen te meitsjen oer it besteansrjocht fan it Frysk”, dat hat de opskuor oer it staveringsferhaal neffens wurdfierder Ingrid Wagenaar wol dúdlik makke. “It Frysk libbet as in hert.” Dochs is de PvdA fan miening dat de staveringsoanpassings needsaaklik binne foar de fierdere ûntwikkeling fan it Taalweb. “Ús taal, it ûnderwiisfjild

lees verder »

Meldkeamer brûkt wol deeglik Frysk

27 augustus 2014

Tidens de wurkbesite dy’t it Steatekommitee Frysk woansdei 27 augustus oan de meldkeamer Noord-Nederland yn Drachten brocht, waard dúdlik dat it Frysk wol deeglik in plak hat yn it te wurd stean fan ynwenners út Fryslân. It misferstân dat soks net sa wêze soe ûntstiet neffens it haad fan de meldkeamer Tom van der Vlist

lees verder »

PvdA-Statenlid probeert winkelend publiek in bed te lokken

21 maart 2014

Samen met kunstenares Anneke Langenberg en Agnes Könst, coördinator van de Friese Vrouwenweek werd donderdag 13 maart bij de Stadswaag in Leeuwarden op een Fairleidelijke manier geprobeerd het winkelend publiek in bed proberen te lokken. De eerste die deze bijzondere bed-ervaring onderging en daarmee de Upgrade openende was PvdA-statenlid Ingrid Wagenaar. 

lees verder »

PvdA wil Fryske museumnacht introduceren

13 februari 2014

De PvdA Statenfractie wil dat het college van GS gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een Fryske museumnacht te introduceren. Het nieuwe Fries Museum zou daar in samenwerking met andere Friese musea prima het voortouw in kunnen nemen, denkt de PvdA in Fryslân.

lees verder »

Reade tulpebollen foar moskee Snits

23 november 2013

Saterdei 23 novimber hawwe de steateleden Ömer Kaya en Ingrid Wagenaar 100 reade tulpebollen plante by de Turkse Moskee yn Snits. It idee kaam fan Wagenaar dy’t foar har wurk ienris yn de wike har auto parkeart flak by de moskee. Sa seach sy yn de rin fan oardel jier de eardere kampearbuorkerij Wigledaam stadich

lees verder »

PvdA wol taalkonvenant oer it Biltsk

3 november 2013

De PvdA Steatefraksje makket har soargen oer de posysje fan It Biltsk by in mooglike weryndieling fan gemeenten yn Noardwest-Fryslân. Wurdfierder Fryske Taal en Kultuer Ingrid Wagenaar hat dêrom, yn it Biltsk, fragen stelt oan Deputearre Steaten. Der binne al taalkonvenanten ôfsletten yn Súdwest-Fryslân en koartlyn yn de fúzjegemeenten Skarsterlân, Lemsterlân, Gaasterlân-Sleat, Boarnsterhim, Ljouwert en

lees verder »

Tydlike staveringshifker Frysk online

24 oktober 2013

Der wurdt op it stuit drok wurke oan de nije staveringshifker/spellchecker Frysk by de Fryske Akademy yn Ljouwert. It fernijde helpmiddel is basearre op de wurdlist Frysk dy’t de Akademy yn opdracht fan de Steaten oan it gearstallen is. Mei op fersyk fan de PvdA Steatefraksje is der no al tydlik in staveringshifker Frysk Microsoft

lees verder »

PvdA Fryslân: Omrop Fryslân yn gefaar!

13 september 2013

Ek de PvdA Fryslân is bot skrokken fan de berjochten yn de media oer de ynhâld fan de fertroulike brief fan de NPO oan Steatsiktaris Sander Dekker. Yn de brief stiet klip en klaar dat de Ried fan Bestjoer fan de Nederlânske Publike Omrop (NPO) har foarkar útsprekt foar in model wêrby’t Omrop Fryslân ophâldt

lees verder »