Nieuws

PvdA foar Wetter: ‘Groen en Water in de stad’

door Wetterskip Fryslân op 18 juni 2017
Foto PvdA Fryslân

Op 16 juni vond er een bijzondere editie PvdA foar Fryslân plaats in Leeuwarden. Na de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Wetterskip in 2015 hebben wij afgesproken zeker eenmaal per jaar een PvdA foar Wetter te organiseren. De eerste editie vond plaats in de rioolwaterzuivering van Leeuwarden en ging over ‘Innovatie na het doorspoelen’ en deze tweede editie stond in het teken van ‘Groen en Water in de stad’.

In de Oranjezaal van het oude stadhuis en het toeziend oog van de koningen en koninginnen sinds 1815 startten we met een lunchgesprek met twee leden van het College. Echter niet nadat er was uitgelegd dat de aanwezigheid van een mooie vertegenwoordiging uit buurprovincie Groningen het gevolg is van het werkgebied van Wetterskip Fryslân, waarin zich immers ook een deel van het Groningse Westerkwartier bevindt.

Wethouder Henk Deinum (r.) besprak de wijze waarop gemeente Leeuwarden omgaat met ‘water’ in de stad. 

In het gesprek met de wethouders Deinum (Ruimtelijke Ordening, Watertechnologie) en Nicolai (duurzaamheid, landbouw, wonen en natuur) spraken we onder meer over (het gebrek aan) waterbewustzijn in Nederland, waarover een OESO rapport schrijft. Leeuwarden werkt hard aan maatregelen om de stad en haar burgers klaar te krijgen voor de gevolgen van klimaatverandering. En met een verdubbeling van het buitengebied na de komende gemeentelijke herindeling wordt de noodzaak om een goed en duurzaam landbouw- en natuurbeleid te voeren extra gevoeld. Voor beide wethouders is de betrokkenheid van de burgers een belangrijk uitgangspunt en zij zien bovendien mooie kansen in het kader van KH2018. Leden van de Statenfractie breken een lans voor een positief besluit over de dorpsmolen van Reduzum en de (financiële) toekomst van Wetsus na 2021.

Lutz Jacobi pleitte voor een ‘groene golf beweging’: “Het begint bij bewustzijn, maar we moeten toewerken naar een norm.”

Waterambassadeur Lutz Jacobi en raadslid Jelle de Visser vertellen vervolgens over hun initiatieven. Lutz heeft met Henk Leenders de brochure ‘Groen en Water in de stad’ geschreven, waarvoor zij op zoek zijn gegaan naar allerlei mooie initiatieven in het land. Jelle heeft met zijn CDA-collega een initiatiefvoorstel gemaakt om burgers zover te krijgen tegels uit de straat/tuin te verwijderen en daar groen aan te planten. Feit is dat bij bouw en renovatie van buurten vaak planologen en architecten zijn betrokken, die alleen aan stenen, beton en vormgeving denken. En dit terwijl water en groen in de stad geen keuze meer is, maar een opgave voor veiligheid, volksgezondheid en leefbaarheid. Mooi is dat je gewoon kunt beginnen. Je kunt samenwerken met tuincentra en het zo groot of klein aanpakken als mogelijk of wenselijk is. Voor beleidsmakers zijn het waterplein in Rotterdam en de groene daken en plasdras-gebieden in Amsterdam inspirerende voorbeelden. We concluderen dat bewoners, gemeente, maar ook woningcorporaties hierin een belangrijke rol hebben.

Daarna worden we door de Gemeente Leeuwarden en Van Hall Larenstein/Hanzehogeschool Groningen geïnformeerd over de invulling van het Bestuursakkoord Waterketen, waarin de klimaatstresstest straks de onderbouwing moet geven voor keuzes en strategieën om met water, hitte en droogte om te gaan. Door te kijken hoe het water zich na een clusterbui gedraagt kun je op de juiste plek maatregelen nemen en dat geldt ook voor de plaatsen waar mensen de meeste last zullen hebben van hittestress. Gemeentebestuurders, ambtenaren en andere betrokkenen zullen worden uitgenodigd tot deelname aan masterclasses.

Doutsen Krol van Hanzehogeschool Groningen gaf uitleg over de innovatieve klimaatstresstest Fryslân en de masterclasses klimaatadaptatie.

Aan het einde van de bijeenkomst concluderen we veel te hebben gehoord en is er een pleidooi om bij alles wat we doen te zoeken naar koppelkansen. Een moeilijk op te lossen probleem zijn wordt dan een geweldige kans om burgers te betrekken bij een betere leefomgeving. Alles wat aan de orde is geweest inspireert de aanwezigen om in verkiezingsprogramma’s concrete voorstellen op te nemen voor groen en water in steden, buurten en wijken en als belangrijk uitgangspunt voor goede ruimtelijke ordening.

Henni van Asten
PvdA Wetterskipsfraksje

Reacties zijn gesloten.