‘Plannen foar Fryslân’

Zorglan

Soarch-foar-Elkenien_Zorgplan_PvdA-Fryslân
Zorgplan ‘Soarch foar Elkenien’
(download pdf)

Woningplan

Wonen_voor_Iedereen_Woningplan_PvdA-Fryslân
Woningplan ‘Wenjen foar Elkenien’
(download pdf)

MKB-plan

De_kracht_van_het_MKB_MKB-plan_PvdA-Fryslân
MKB-plan ‘De krêft fan it MKB’
(download pdf)